Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5
*Pole wymagane

  eckziu.logoEuropejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

     ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40

     www.eckziugubin.pl    e-mail: eckziu@eckziugubin.pl

 

 


Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

DANE KANDYDATA

1. Nazwisko i imię/imiona/ *
2. PESEL: *
3. Data i miejsce urodzenia *
4. Adres stałego zameldowania *

                                                                                  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr , gmina )

5. Numer telefonu kontaktowego *

6. Dane rodziców/prawnych opiekunów

Dane ojca/prawnego opiekuna:

imię, imiona *
adres zamieszkania *
telefon *
adres e-mail

Dane matki/prawnego opiekuna:

imię, imiona *
adres zamieszkania *
telefon *
adres e-mail

7. Załączniki:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
c) dwie fotografie
d) dokumentacja o sprawowanej opiece lekarskiej
e) inne, np. dyplomy z olimpiad, konkursów, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej itp

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej:

Liceum ogólnokształcące:
Technikum
Branżowa szkoła 1 stopnia 3-letnia
Można wybrać kilka zawodów, proszę tutaj wpisać zawód wybierany w pierwszej, drugiej.... kolejności *

 

 

Od dnia 26 czerwca 2020 do dnia 30 czerwca 2020 do godziny 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga: Wnioski prosimy składać od 11.05.2020. do 23.06.2020 roku.


Posiadam rodzinę wielodzietną *
Posiadam orzeczenie o własnej niepełnosprawnosci *
Rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci *
Oboje rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci *
Rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności *
Jestem osobą samotnie wychowywaną w rodzinie *
Jestem objęty/a pieczą zastępczą *
Zaznaczając "tak" nalezy dołączyć stosowne dokumenty dodatkowe

 

 

Wybór języka ( z języków nauczanych w szkole podstawowej)

1 język *
2 język
Wyrażam zgodę na udział w lekcjach religii *
Wyrażam zgodę na udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie *
Będę ubiegał/a się o miejsce w internacie *
Akceptuję Statut Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie *

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych podanych w podaniu przez Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, w celu rekrutacji oraz realizacji obowiązku nauczania. Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie , ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, e-mail eckziu@eckziugubin.pl, tel. 684558240. Inspektorem ochrony danych osobowych w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie , ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin jest Łukasz Ziemba, e-mail: iod.ziemba@gmail.com.

 1. Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przetwarzane w celu:
 • realizacji procesu kształcenia,
 • dokumentacji przebiegu nauczania,
 • promocji szkoły i osiągnięć uczniów
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawą Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.
 • przechowywane są przez okres wymagany przez Prawo o oświatowe i ustawę o systemie oświaty
 • w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Państwa dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty jest obligatoryjne. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji celów.
 • W przypadku wykorzystania danych uczniów do celów promocji szkoły podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Mają Państwo prawo do:
 • przenoszenia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo sprzeciwu
 1. Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie posiada monitoring wizyjny
 2. W przypadku nieprzyjęcia do szkoły/niepotwierdzenia woli - podanie, kopie dokumentów oraz zdjęcia, które nie zostaną odebrane do dnia 31 sierpnia zostaną zniszczone.

Po wysłaniu formularza, prosimy o potwierdzenie chęci nauki w naszej szkole w sekretariacie (tel.(68) 455 82 40).

Po wpisaniu poniższego numeru, proszę kliknąć dwukrotnie w białe okienko,, aby sprawdzić poprawność wpisanych cyfr/liter!!!

Jeżeli z jednego komputera jest wysyłanych więcej podań, proszę po każdym wysłaniu wyczyścić historię przeglądarki.

Proforms
Reload

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 10.09.2018

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej