EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Porady dla maturzystów zdajacych biologię

Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu pisemnego z biologii.

W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym z biologii przypominamy zdającym, że rozwiązując zadania należy:

 • udzielać odpowiedzi zgodnie z poleceniem i wyłącznie na temat,
 • zwięźle i precyzyjnie formułować odpowiedzi, unikać skrótów myślowych,
 • analizować i interpretować materiały źródłowe (teksty, rysunki, tabele, schematy, wykresy),
 • przetwarzać podane dane, np. na formę schematu, tabeli, wykresu itp.,
 • czytać ze zrozumieniem teksty i wyciągać wnioski na ich podstawie,
 • podawać odpowiednie przykłady ilustrujące omawiane procesy, zjawiska biologiczne, dotyczące omawianych organizmów,
 • dokonywać prostych obliczeń, np. z do zadań z genetyki.

Poniższe rady powinny Wam również pomóc w uzyskaniu dobrego wyniku z egzaminu maturalnego z biologii, który odbył sie rok temu:

 • Należy czytać uważnie treść polecenia, gdyż każdy jego wyraz jest istotny i zawiera wskazówki co do treści odpowiedzi i sposobu jej przedstawienia.
 • Powinno się zwracać szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne użyte w poleceniach np. podaj nazwę, przedstaw, określ. Każdy z nich wskazuje na to, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź (np. polecenia rozpoczynające się od sformułowania „Opisz" lub „Wyjaśnij" oznacza o wiele szerszy zakres odpowiedzi niż zaczynające się od słów „Podaj", czy „Określ").
 • Każdą odpowiedź należy najpierw przemyśleć, gdyż ocenie podlegają nie tylko zawarte w niej wiadomości, ale również sposób ich przedstawienia, interpretacja, wyciągane wnioski. Dotyczy to głównie zadań problemowych wymagających odpowiedzi pełnymi zdaniami.
 • Należy pisać wyłącznie na temat, gdyż ocenie podlega tylko taka odpowiedź, jakiej wymagało polecenie. Pisząc więcej niż potrzeba można narazić się na błędy merytoryczne, które mogą spowodować negatywną ocenę całości zadania.
 • Należy podawać tyle odpowiedzi czyli, np., cech, elementów budowy, argumentów itp., ile dokładnie wynika to z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest w poleceniu.
 • W arkuszu egzaminacyjnym zawsze znajdują się zadania łatwe obok bardziej skomplikowanych, dlatego gdy pytanie wydaje się zbyt łatwe, a odpowiedź oczywista nie należy szukać pułapek. Należy pamiętać, że każde z zadań ma podaną maksymalną liczbę punktów, co stanowi dodatkową wskazówkę, w jaki sposób udzielona odpowiedź będzie oceniana.
 • Ocenie podlega także właściwe stosowanie terminów biologicznych. Oznacza to, że przy braku pewności co do ich poprawnego brzmienia lub pisowni, lepiej go pominąć lub użyć innego, np. synonimu.
 • Należy dbać o poprawność językową, pisać zawsze wyraźnie, tak aby można było odczytać każdą odpowiedź. (Odpowiedzi nieczytelne mogą nie zostać ocenione).


źródło: CKE


ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 13 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 11 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 14 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,3% PL
Ukraina 2,6% Ukraina

Razem:

42

Krajów
023894
Dzisiaj: 16
Ten tydzień: 229
Ten miesiąc: 1.550
Razem: 23.894

Logowanie