EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Porady dla maturzystów zdających fizykę i astronomię

Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu z fizyki i astronomii

W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym z fizyki i astronomii pragniemy przypomnieć niektóre zasady rozwiązywania zadań i oceniania arkuszy egzaminacyjnych.

Należy uważnie czytać zadania i treść poleceń w nim występujących, gdyż każdy wyraz może być istotny i zawiera wskazówki, co do treści odpowiedzi i sposobu jej przedstawienia.

 • W szczególności należy dokładnie:
  - czytać ze zrozumieniem teksty i wyciągać wnioski na ich podstawie,
  - zwięźle i precyzyjnie formułować odpowiedzi, unikać skrótów myślowych,
  - zapisywać nawet proste obliczenia, gdyż ich pominięcie może spowodować utratę punktów,
  - analizować i interpretować materiały źródłowe (teksty, rysunki, tabele, schematy, wykresy),
  - przetwarzać podane dane, np. na formę schematu, tabeli, wykresu itp.,
  - analizować otrzymane wyniki obliczeń pod kątem realności wartości liczbowych.
 • Zwracamy uwagę, że w każdym zadaniu podano liczbę punktów możliwych do zdobycia. Stanowi to dodatkową wskazówkę, w jaki sposób udzielona odpowiedź będzie oceniana.
 • W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania łatwe obok bardziej skomplikowanych, dlatego, gdy pytanie wydaje się zbyt łatwe, a odpowiedź oczywista nie należy szukać pułapek.
 • Podczas analizowania poleceń należy zwracać szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne użyte w poleceniach (np. podaj nazwę, przedstaw, określ, oblicz, wykaż, narysuj, naszkicuj). Każdy z nich wskazuje na to, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź (np. polecenia rozpoczynające się od sformułowania oblicz lub uzasadnij oznacza o wiele szerszy zakres odpowiedzi niż zaczynające się od słów podaj, czy nazwij).
 • Każdą odpowiedź należy najpierw przemyśleć, gdyż ocenie podlegają nie tylko zawarte w niej wiadomości, ale również sposób ich przedstawienia, interpretacja, wyciągane wnioski. Dotyczy to głównie zadań problemowych wymagających odpowiedzi pełnymi zdaniami. Przed sformułowaniem ostatecznej odpowiedzi należy ponownie przeczytać treść polecenia, aby odpowiadać najbardziej precyzyjnie na postawione pytanie.
 • Odpowiedzi i rozwiązania powinny być zapisane w sposób czytelny. Należy też przedstawić tok rozumowania. Wszystkie istotne etapy rozwiązania powinny być zapisane w miejscu na to przeznaczonym.
 • Wszystkie rozwiązania, łącznie z rysunkami i wykresami, będącymi ich integralną częścią muszą być wykonane czarnym długopisem lub atramentem.
 • Należy dbać o poprawność językową, pisać zawsze wyraźnie tak, aby można było odczytać każde rozwiązanie. (Odpowiedzi nieczytelne mogą nie zostać ocenione).
 • Jeśli rozwiązanie nie zmieści się na przeznaczonym na nie miejscu, można je kontynuować w brudnopisie, ale koniecznie trzeba przekreślić słowo brudnopis i napisać ciąg dalszy czystopisu, podać numer zadania, a w rozwiązaniu zadania zaznaczyć, że będzie ono kontynuowane w brudnopisie.
 • Każda inna, poprawna merytorycznie metoda rozwiązania, która zostanie zapisana przez zdającego będzie pozytywnie oceniona przez egzaminatorów.

źródło: CKE

ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 13 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 12 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 14 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,1% PL
Ukraina 2,5% Ukraina

Razem:

43

Krajów
024925
Dzisiaj: 10
Ten tydzień: 10
Ten miesiąc: 556
Razem: 24.925

Logowanie